ကျန်ရှိသော ကလိုရင်းနှင့် ကလိုရင်းဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့် ပျော်ဝင်နေသော အိုဇုန်း